Doneer nu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Foetaal Alcohol Syndroom Stichting
https://fasd.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht Artikel 9 - De
prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees
  alles over bedenktijd.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
  een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
  diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie
  die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die
  een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
  consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten
  van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie
  op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
  Foetaal Alcohol Syndroom Stichting

Kerkhofsweg 25

9995 PL Kantens Nederland

T (059) 555-1474
E info@fasd.nl
KVK 02078380
BTW nummer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
  stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
  aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
  ondernemer in te zien en zij op zverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
  toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
  lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze
  door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
  en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
  worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing
  en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
  toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor
  het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden
  door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar
  de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,
  dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  Artikel 4 - Het aanbod
 8. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 9. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 10. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
  diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
  de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
  kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 11. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding
  zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 12. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
  Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren
  van de producten.
 13. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  de prijs inclusief belastingen;
  de eventuele kosten van verzending;
  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het
  al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs
  garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere
basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de
consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van
de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
  overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
  overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
  voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan
  zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
  voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
  onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
  een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
  maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens
  al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan
  één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
  eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
  beschikbaarheid van de betreffende producten.
  Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
  van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van
  het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer
  bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
  zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
  maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in
  de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
  binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar
  maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander
  communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
  maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De
  consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn

teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 1. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
  gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
  teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
  redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de
  overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de
  ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies.
  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
  terugzending voor zijn rekening.
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,
  doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het
  product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending
  overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument
  is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 5. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de
  consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 6. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product
  wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is
  verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 7. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
  omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
  ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
  vermeld.
 8. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die
  duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen;
  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen
  invloed heeft;
  voor losse kranten en tijdschriften;
  voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
  verboeren; voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 9. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
  datum of tijdens een bepaalde periode;
  waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
  bedenktijd is verstreken;
  betreffende weddenschappen en loterijen.
  Artikel 9 - De prijs
 10. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
  btw-tarieven.
 11. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft,
  met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
  vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 12. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 13. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de

prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
  zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet
  verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
  Artikel 10 - Conformiteit en garantie
 3. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
  in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
  en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
  geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 4. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
  wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
  ondernemer kan doen gelden.
 5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de
  ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de
  originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 6. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer
  is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke
  individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik
  of de toepassing van de producten.
 7. De garantie geldt niet indien:
  de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
  repareren en/of bewerken;
  de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig
  worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking
  behandeld zijn;
  de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
  gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  Artikel 11 - Levering en uitvoering
 8. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
  en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
  verlening van diensten.
 9. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 10. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij
  consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
  ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
  De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De
  consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 11. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen
  rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 12. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de
  consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
  terugbetalen.
 13. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
  inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
  duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
  vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 14. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
  moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
  hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  tegen het einde van de

bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
  bepaalde periode;
  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
  vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
  worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
  overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
  één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
  consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
  opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
  minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-
  en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
  voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
  overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
  verzetten.
  Artikel 13 - Betaling
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
  worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid
 3. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de
  consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
  aan de ondernemer te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen,
  het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  Artikel 14 - Klachtenregeling
 6. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
  klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 7. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk
  omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 8. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
  datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
  wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en
  een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 9. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar
  is voor de geschillenregeling.
 10. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het
  mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  Webwinkel is momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.
 11. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
  anders aangeeft.
 12. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze
  of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument
  woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
  Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van
de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat de
sument
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

FASD Stichting

KvK: 02078380
RSIN: 816226222

Wij zetten ons in om via voorlichting en wetenschappelijk onderzoek FASD te voorkomen. Daarnaast geven wij ondersteuning aan families en hulpverleners en behartigen wij onze belangen bij overheden, instellingen en industrie. Wil jij ons steunen?
Doneer nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram